โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS

Sign In
screenshot

ADDRESS

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

CONTACT

กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 02-2024184

โทรสาร : 02-2024183